Hieronder vindt je de Tarieven voor het dansjaar 2023 – 2024

Aantal lessenPrijs
Peuter/Kinderdans (45 min)€ 16,50 per maand
1 les per week (60 min)€ 21,50 per maand
2 lessen per week (120 min)€ 33,50 per maand
3 lessen per week (180 min)€ 41,50 per maand
Onbeperkt danslessen per week€ 51.50 per maand
Wedstrijd team training (1,5 uur)€ 15,- per maand (Extra op de reguliere lessen)
Wedstrijd team training (1 uur 45 min)€ 17,50 per maand (Extra op de reguliere lessen)
Wedstrijd team training (2 uur)€ 20,- per maand (Extra op de reguliere lessen)
Wedstrijd team training (4 uur)€ 25,- per maand (Extra op de reguliere lessen)

Geen geld voor les?
Jeugdfonds Sport & Cultuur is bestemd voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 2 tot 18 jaar,  die om financiële redenen geen lid kunnen worden van Malu Dance Company. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur kan dan helpen dit toch mogelijk te maken! Voor meer informatie:
Jeugd sport & cultuur fonds. 

Meedoenpremie:
Meedoenregelingen zijn bedoeld om mensen met een laag inkomen mee te kunnen laten doen. Er bestaan verschillende soorten meedoenregelingen, voor verschillende groepen mensen. De meedoenregelingen worden in diensten en artikelen uitgekeerd. Bijvoorbeeld in de vorm van dansles en een dans outfit. Om voor de meedoenregelingen in aanmerking te komen, moet u aan enkele voorwaarden voldoen, zoals beschikken over een laag inkomen en weinig vermogen.
Meer informatie kunt u vinden op Mee doen premie

Overstappen vanuit andere dansschool:
Dans jij op dit moment nog bij een andere dansschool en kan je niet wachten om lid te worden van Malu Dance Company. Geen probleem, mail je opzegging naar info@maludancecompany.nl en dans tot je uitschrijving van je oude dansschool en tot je lid af bent, dans je bij ons helemaal gratis.

Algemene voorwaarden Lidmaatschap
Lidmaatschap van de dansschool kan worden verkregen door invulling en ondertekening van het inschrijfformulier. Het inschrijfgeld voor nieuwe leden in Assen, Leek en Oosterwolde bedraagt € 15,00.

Door ondertekening van het inschrijfformulier verklaart de ingeschrevene zich akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.

Het lidmaatschap eindigt uitsluitend door schriftelijke opzegging door het lid, mits deze 18 jaar of ouder is, anders ouders/verzorgers, via brief of e-mail, waarbij een wettelijk bepaald opzegtermijn van 1 kalendermaand in acht word genomen. Let op; U krijgt altijd een bevestiging van de opzegging.  Zonder bevestiging is de opzegging niet juist bij ons binnen gekomen.

Opzeggen via e-mail: info@maludancecompany.nl
Brief: Malu Dance Company, Marktstraat 3a, 9401 JE Assen

Betaling
Betaling gaat via automatische incasso. (Einde van elke kalendermaand) De betaling van de abonnementskosten vind verdeeld over 12 maanden plaats, dit om de contributie per maand zo laag mogelijk te houden. Je betaald dus wel in de vakanties, maar niet voor de vakanties.

U dient ten tijde van de incassering te zorgen voor een toereikend saldo op uw bank- of girorekening. Indien wij om welke reden dan ook, het verschuldigde bedrag niet kunnen incasseren, dient u zelf dit bedrag binnen 10 dagen na vervaldatum te betalen aan Malu Dance Company.

Na 10 dagen versturen wij de eerste herinneringsnota en word er € 5,00 administratiekosten in rekening gebracht. Er worden in totaal drie herinneringsnota`s verzonden en mits enige reactie uitblijft zal Malu Dance Company de verdere vordering uit handen geven aan een ge- rechtsdeurwaarder die voor en namens Malu Dance Company voor inning zal zorgen. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten komen dan voor rekening van de rekeninghouder.

Indien door het oplopen van een achterstand in de betaling één of meerdere herinneringen dienen worden verstuurd wordt een bedrag als vermeld op de tarievenlijst in rekening gebracht wegens de te late betaling(en).
Indien de achterstand in de betaling meer dan 3 maanden lesgeld bedraagt kan de toegang tot de lessen van het lid worden geweigerd door de leiding van de dansschool. Het lidmaatschap wordt daardoor niet opgeschort en de verplichting tot betaling van contributie blijft bestaan.

Aansprakelijkheid
Malu Dance Company is niet aansprakelijk voor verduistering, vermissing, diefstal, schade, zowel direct als indirect, resp. van of aan goe- deren van cliënten. Het sporten geschiedt op eigen risico. Malu Dance Company stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele blessures en/of overige ongevallen. De leden vrijwaren Malu Dance Company van iedere aansprakelijkheid ter zake gezondheidsklachten als gevolg van de te volgen danslessen en/of uitvoeringen dan wel optredens.

De dansschool, noch haar docenten kunnen aansprakelijk worden gesteld voor het zoekraken of beschadigen van eigendommen van leden of hun begeleiders.

Lessen
Tijdens schoolvakanties en tijdens officiële feestdagen worden geen danslessen verzorgd. Voor het uitvallen van lessen als gevolg van vakan- ties wordt geen restitutie van lesgeld verleend.

Er worden minimaal 34 weken les berekend voor een heel seizoen.

Bij langdurige ziekte of blessure kan de verplichting tot betaling van het lesgeld worden opgeschort. Hiertoe dient het lid, dan wel zijn of haar wettelijke verzorger/ouder, schriftelijk een verzoek in te dienen bij de dansschool. Het opschorten van de verplichting tot betaling van lesgeld gaat in op de eerste dag dat feitelijk les gegeven zal worden na ontvangst van het verzoek.

Voor aanvang van de lessen dient de docent in kennis te worden gesteld van eventuele beperkingen als gevolg van gezondheidsklachten.